dec 15 2017

Öröm!

Ámon Ottó elmélkedése advent 3. vasárnapjára (B év) Tovább

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/orom-2/

dec 15 2017

Advent 2. hete, péntek: Elképzelések és Jézus befogadása

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: »Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.« Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: »Ördöge van.« Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: »Lám, a falánk, borissza ember, a vámosok …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-2-hete-pentek-elkepzelesek-es-jezus-befogadasa/

dec 14 2017

Advent 2. hete, csütörtök: Ma is szükség van Keresztelő Szt. Jánosra

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-2-hete-csutortok-ma-is-szukseg-van-keresztelo-szt-janosra/

dec 13 2017

Advent 2. hete, szerda: Szelídség – az igazi erő

Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű –, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.” (Mt 11,28-30) Gyakran megtapasztaljuk …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-2-hete-szerda-szelidseg-az-igazi-ero/

dec 12 2017

Advent 2. hete, kedd: Keresni tévedőket és biztonságos vezetni őket biztonságos helyre

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek: jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-2-hete-kedd-keresni-tevedoket-es-biztonsagos-vezetni-oket-biztonsagos-helyre/

dec 11 2017

Advent 2. hete, hétfő: Isten ajándékainak befogadása

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson. Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-2-hete-hetfo-isten-ajandekainak-befogadasa/

dec 10 2017

Advent 2. vasárnapja (B év): Síker és alázat

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-2-vasarnapja-b-ev-siker-es-alazat/

dec 09 2017

Miskolci Páli Szent Vince Társaság – karácsonyi csomagok

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/miskolci-pali-szent-vince-tarsasag-karacsonyi-csomagok/

dec 09 2017

Advent 1. hete, szombat: Jézus törődik az emberrel és megosztja hatalmát

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-1-hete-szombat-jezus-torodik-az-emberrel-es-megosztja-hatalmat/

dec 08 2017

December 8., Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának főünnepe: Kegyelemmel teljes

Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/december-8-szuz-maria-szeplotelen-fogantatasanak-founnepe-kegyelemmel-teljes/

Régebbi bejegyzések «