Vincés képzés kategória archívuma:

dec 12 2017

Advent 2. hete, kedd: Keresni tévedőket és biztonságos vezetni őket biztonságos helyre

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek: jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-2-hete-kedd-keresni-tevedoket-es-biztonsagos-vezetni-oket-biztonsagos-helyre/

dec 11 2017

Advent 2. hete, hétfő: Isten ajándékainak befogadása

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson. Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-2-hete-hetfo-isten-ajandekainak-befogadasa/

dec 10 2017

Advent 2. vasárnapja (B év): Síker és alázat

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-2-vasarnapja-b-ev-siker-es-alazat/

dec 09 2017

Advent 1. hete, szombat: Jézus törődik az emberrel és megosztja hatalmát

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-1-hete-szombat-jezus-torodik-az-emberrel-es-megosztja-hatalmat/

dec 08 2017

December 8., Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának főünnepe: Kegyelemmel teljes

Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/december-8-szuz-maria-szeplotelen-fogantatasanak-founnepe-kegyelemmel-teljes/

dec 07 2017

Advent 1. hete, csütörtök: Advent – a megerősítés ideje

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-1-hete-csutortok-advent-a-megerosites-ideje/

dec 06 2017

Advent 1. hete, szerda. Jézus táplál

Jézus ezután eltávozott innét, és a Galileai-tóhoz ment. Fölment a hegyre és leült. Nagy tömeg járult hozzá, magukkal vitték a sántákat, bénákat, vakokat, némákat és a más betegeket, s letették őket a lába elé. Mind meggyógyította őket. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak; elámult és …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-1-hete-szerda-jezus-taplal/

dec 05 2017

Advent 1. hete, kedd. Öröm oka – az Evangélium

Abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben, ezekkel a szavakkal: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-1-hete-kedd-orom-oka-az-evangelium/

dec 04 2017

Advent I. hete, hétfő. Jézus érkezése ajándék, nem jutalom

Amikor beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje, kérve őt: „Uram – szólította meg –, szolgám bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik.” „Megyek és meggyógyítom” – felelte neki. A százados ezt mondta neki: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul! Magam is alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-i-hete-hetfo-jezus-erkezese-ajandek-nem-jutalom/

dec 03 2017

Advent 1. vasárnapja (B év). Adventi virrasztás

Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-1-vasarnapja-b-ev-adventi-virrasztas/

Régebbi bejegyzések «