Oldal nyomtatása

1655. június 11. Konferencia: A gőg. Üdvözítőm, adj alázatosságot!

Vince úr kérte helyettesét (assistensét), legyen gondja rá, hogy ezt a tárgyat havonta adja elmélkedésül. Úgyszintén az irigységet és tétlenséget is.
A cseppek ráhullásának erejével a víz is kivájja a követ, sőt a márványt is mondotta. Így remélhetjük, hogy felráz majd bennünket és Isten kegyelmével megilletődünk, ha a fenti tárgyakról gyakran elmélkedünk; és elhagyjuk ezt a rossz bűnt, sőt megszerezzük az ellenkező erényt, az alázatosságot. Elnézem itt-ott a sekrestyében a követ, amint ráesik a víz. Jóllehet kemény, és a víz csak cseppenkint hull rá, mégsem marad nyom nélkül: kivájja. Joggal remélhetjük tehát, hogy Isten kegyelmével e tárgyakról való elmélkedéseink is hagynak majd valami nyomot lelkünkben, ha azokat többszörösen ismételve át-átgyúrjuk magunkban, még ha kőszívűek lennénk is. Jaj, Uraim, és Testvéreim, kérem önöket, mondják csak, miért jött a földre az Isten Fia? S milyennek akart látszani? Alázatosnak! Irántad oktalan állatkén viselkedtem mondja róla a zsoltáros (Zsolt 72,23).
Nézzék csak az öszvéreket, felfuvalkodnak-e azért, mert jól befogják őket? Elfogja-e őket a gőg, ha arannyal, ezüsttel terhelik meg őket vagy szép tollakkal feldíszítve jelennek meg? Épp így, Uraim, ha dicsérnek és megbecsülnek bennünket, ha esetleg a világ szemében jelentőset is tettünk, mosolyogjunk rajta és számba se vegyük. De vajjon mi tettük-e azokat? Nemde, Uraim, mindent az Isten tesz? Akkor hát Öt is illeti meg minden dicsőség!
Megváltóm, add nekünk az alázatosságot, a szent alázatosságot, erre kérlek!
Mert nézzék, Testvéreim, ha van valaki a világon, akinek félnie kell a hiúságtól, a misszionárius az, már megbízatásánál fogva is. S ha van a világon nép, akinek ezt a bűnt ostoroznia kell, hát az hát az a misszionárius.
Az alázatosság a Missziós Társaság szellemének szerves része. Annyira hozzátartozik ez, hogy ha valaki ezt mondja nekünk, tudatlanak, barmok vagyunk, nincs bennünk szellem, a vezetéshez nem értünk, ezt is türelemmel el kell viselnünk. Sőt, úgy helyes, ha még jól is esik, hogy ilyenek tartanak. 

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/1655-junius-11-konferencia-a-gog-udvozitom-adj-alazatossagot/