357. A különleges jelek

Máté evangéliuma 27. fejezet, 51-től 53-ig.

Erre a templom függönye kettéhasadt, felülről egészen az aljáig, a föld megrendült, sziklák repedtek meg, sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Feltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és többeknek megjelentek.

A jeruzsálemi függöny kettészakadásának mélyebb jelentése van Szent Hiláriusz szerint!

Azért szakadt ketté a templom függönye, mert ettől kezdve a zsidó nép is két részre szakadt, és el lett véve tőle a megtisztelő függöny és a védelmező angyal őrsége.

A halottak feltámadásának jelenségéről Szent Krizosztom így ír:

Miközben a kereszten volt, őt gúnyolván azt mondták: Másokat megszabadított, önmagát nem tudja megszabadítani. Amit magával nem akart megtenni, azt a szolgák testével igen bőkezűen megtette. Mert hogyha a négy napja halott Lázár föltámasztása nagydolog volt, sokkal nagyobb dolog az, hogy a már rég elhunytak most élőként jelennek meg: ez az eljövendő föltámadás jele volt.

A halottak feltámadásának jelenségével Szent Jeromos bővebben foglalkozik!

Ahogyan a halott Lázár föltámadt, ugyanúgy sok szent teste is föltámadt, hogy az Úr föltámadását megmutassák, és jóllehet a sírboltok korábban megnyíltak, nem támadtak föl az Úr föltámadása előtt, hogy ő legyen a föltámadás elsőszülöttje a halottak közül. A szent város alatt, ahol a föltámadottakat látták, vagy a mennyei Jeruzsálemet értsük vagy a földit, mely korábban szent volt. Jeruzsálemet ugyanis szent városnak nevezték a templom és a Szentek Szentje miatt, és hogy a többi várostól megkülönböztessék, ahol bálványokat imádtak. Amikor pedig azt mondja, hogy Sokaknak megjelentek, arra mutat rá, hogy ez nem az egyetemes feltámadás volt, amely mindenki számára látható, hanem egyedi, amely nagyszámú embernek mutatkozott meg, vagyis azoknak, akik méltók voltak ennek látására.

Lelki értelemben gondolkodik ezekről a sorokról Origenész :

Nap mint nap mindig történnek ezek a nagy dolgok: a szentek számára ugyanis szét lesz szakítva a templom függönye, hogy föltáruljon az, ami belül van. A föld is, azaz minden test is megmozdul az új szavakra és eseményekre az újszövetség szerint. A sziklák is, amelyek a próféták misztériumát jelentették, megrepednek, hogy a mélyükben rejtőző lelki misztériumokat megláthassuk. Síroknak a bűnös lelkek testét nevezzük, amelyek az Isten számára meghaltak. Mikor pedig az Isten kegyelme révén az ilyen lelkek föltámadnak akkor azok testei, amelyek korábban sírok voltak, szentek testeivé válnak. Úgy tűnik, hogy önmagukból kimennek, és követik őt, aki föltámadt, s vele együtt az új élet útját járják, s akik méltók arra, hogy „polgárjoguk” legyen a mennyekben (Fil 3, 20), mindegyik a maga idejében bemegy a szent városba, és sokaknak megjelennek, akik látják jócselekedeteiket.

Az egész jelenséget szépen állítja gondolati párhuzamba Melitón püspök írásában:

A föld remeg, és alapjai meginognak, a Nap elrejtőzik, az elemek rendje felborul (Mt 27, 51), és a nappal elváltozott, mert nem tudták elviselni, hogy Urunk a fán függ. A teremtés megborzadt és csodálkozva mondta: Mi ez az új misztérium? Elítélik a bírót, s nem szólal meg, látni lehet a láthatatlant, s nem pirul el; a felfoghatatlant elfogják, s nem méltatlankodik; a mérhetetlent megmérik, s nem tiltakozik; aki mentes a szenvedéstől, szenved, s nem áll bosszút; a halhatatlan meghal, s egy szót nem szól; eltemetik a mennyeit, s ezt eltűri. Mi ez az új misztérium? A teremtés elámul. Amikor Urunk feltámadt halottaiból, s eltiporta a halált, legyőzte az erőst, és feláldozta az embert, akkor megértette minden teremtmény, az emberért ítélték el a bírót, miatta lett látható a láthatatlan, (a felfoghatatlan felfogható), a mérhetetlen megmérhető, a szenvedéstől mentes szenvedő, a halhatatlan halandó, érette temették el a mennyeit. A mi Urunk ugyanis emberként született, elítéltetett, hogy megadja a kegyelmet; legyőzetett, hogy feloldozzon, szorongatták, hogy minket megoldjon, szenvedett, hogy az ember irgalmasságot találjon, meghalt, hogy minket éltessen, eltemették, hogy feltámadjon.

Könyörgés : Mindenható, örök Isten, Üdvözítőnk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött, és vállalta a kereszthalált. Segíts jóságosan, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában.