«

»

máj 22 2018

Bejegyzés nyomtatása

Szentlélek vincés lelkiségben

Bevezetés

A liturgikus időt Húsvét és Pünkösd között jellemzi nem csak az öröm és az ünnepi hangulat, hanem felhívás az egy Támogató, azaz a Szentlélek jelenlétének észrevételére, aki nagyon fontos az Egyház élete és minden keresztény élete szempontjából. Tegyünk fel kérdést: valóban ismerjük-e a Szentlelket és szerepét a lelki életünkben és a vincés lelkiségében?
1. Keresztény élet a Lélek pecsétje. Kezdetétől fogva minden keresztény életében munkálkodik a Szentlélek. Ő segít nekünk megvalósítani üdvösségünk isteni tervet, világosságot ad nekünk, hogy megértsük azt a tervet és segít annak megvalósításában. Liturgikus idő, melyet élünk kitárja előttünk két fontos hivatkozást.

 • A Szentlélek feltámadt Krisztus ajándéka, megígérte Őt Jézus utolsó vacsora alatt, kiáradt apostolokra Húsvétvasárnap este és véglegesen megkapták Őt Pünkösdvasárnap.
 • Húsvét és Pünkösd ideje azért van, hogy különösen ünnepeljük a Lelket: Ő mutat nekünk újra Krisztust tanítványai által, Ő ad első missziós lépéseket, megnyitja új missziós horizontokat Evangélium hirdetői előtt.

2. A Lélek nélkülözhetetlen szerepe:

 • Krisztus életében (megtestesülése, megkeresztelkedése, nyilvános élete, szenvedése, feltámadása, mennybemenetele) – Jézus sok pillanatban élt a Szentlélek működése alatt.
 • Az Egyház életében, mely Pünkösdkor a Szentlélek műveként született, melyet Ő vezet belső hűségben és apostoli tevékenységében és építi az Egyházat, mint lelki közösséget, nem pedig csak emberi csoportként, vagy intézményként.
 • Az Evangélium hirdetésében: Ő ad erőt és bátorságot a hatalmas tanítás hirdetéséhez, mely vezet a teljes megtéréshez és Krisztushoz való teljes ragaszkodáshoz, kezdve azoktól, akik meghívást kaptak az Evangélium hirdetéséhez.
 • Liturgikus celebrációban, mely jelenléte nélkül csupán együtt végzett rítus és mágikus formák lenne, élettől távollévő.
 • Az Ige hatékonyságában: az Igét érthetővé és gyümölcsözővé teszi minden időben élő ember számára.
 • Mindennapi életben: élni alaphivatásunkat, hogy mindig legyünk szentek abban áll, hogy engedjük, hogy vezessen minket, engedjük, hogy működése által vezessen lelki küzdelmet rossz ellen, mely elválaszt minket Krisztustól. Ez különösen tapasztalható különös hivatásoknál.

3. A Szentlélek ajándéka – Az, aki az Atya és a Fiú ajándéka munkálkodik bennünk számos és bőséges adományai által:

 • Teológiai erények: hit, remény és szeretet, melyek vezetnek minket közvetlen kapcsolathoz Istennel.
 • Hét ajándéka: bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem.
 • Adományok, melyeket felsoroltak Gal 5,22-ben: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom, melyeket Szt. Pál állítja test gyümölcsei ellen: testiség, tisztátalanság, szabadosság, bálványimádás, boszorkányság, gyűlölet, rendetlenség, irigység, harag, gyűlölködés, megosztás, viták, mámor, orgiák és hasonló dolgok (Gal 5, 19-21).
 • Karizmákban, melyekről beszél Szt. Pál (1Kor 12, 4-11; 14, 1-) kiemelve ajándékok sokaságát, melyekben megjelenik, mint az egység lelke és melyek a közös javára vannak – különösen a szeretet karizmája (1Kor 12,31).
 • Különböző szolgálatok és különböző tevékenységek, melyek hozzájárulnak a keresztény közösség jó működéséhez.

4. A Szentlélek működésének módja: Krisztusban, az Egyházban és mindegyikünkben:

 • Az Evangélium hirdetése: Az Úr lelke van rajtam… (Lk 4, 18-22);
 • Ima (ld. Róm 8);
 • küzdelem ellenségünk ellen: ahogy Jézus legyőzte kísértést a pusztában és a keresztények mindennapi életében;
 • Átalakítani magát Krisztussá és általa keresni az Atya akaratát;
 • Jó dönteni az életünkben: a lelki megkülönböztetés ajándéka, melyre szükségünk van;
 • A hitben és hivatásban való hűség megújítása: a Lélek mindig kreatív, mindig új dolgokat tesz, mert vezet minket és lehetővé teszi hűséget. Ez a keresztény remény alapja;
 • De legnagyobb Szentlélek tevékenysége abban áll, hogy Krisztussá válhassunk és segít megvalósítani alaphivatásunk az életszentségéhez.

5. Szűz Mária és a Szentlélek működése az életében. Szűz Máriában minden történik a Szentlélek működése által. Az, amit Gábor főangyal hirdette neki és amit látunk Magnificatban, az történt is Pünkösdkor, ahol Szűz Mária eltelve a Szentlélekkel tud közbernjárni, hogy a Lélek jöjjön az egész keresztény közösségre, mely Pünkösdkor születik. És Szűz Mária jelenléte az Egyházban, mely elismeri benne anyját, tagját és példaképét, ahogy tanít II. Vatikáni Zsinat, biztosít kapcsolatot a Lélek működésével.
6. A Szentlélek vincés életben:

Azért, mert keresztény, és a vincés is, már megkapott mennyei ajándékot, elfogadta azt a keresztség és a bérmálás szentségében és állandóan elfogadja azt más szentségekben. Aztán kapott különös meghívást és magáévá teszi azt a Lélek erejével: ez a szeretet, mely kiáradott minden hívőre (ld. Róm 5,5) és különösen a szolgálatban. Szt. Lujza még inkább, mint Szt. Vince ragaszkodott a Szentlélekhez azok életében, akik szentelték magukat a szolgálatra. De magyarázva egy kicsit Szentünk gondolatát, mondhatjuk, hogy a Lélek nélkül nem tudjuk folytatni Isten műveit, melyek születnek. Abból ered az imádság és a Szentélekhez intézet fohász fontossága különösen minden szeretetszolgálat kezdetésekor, hogy legyen erőnk és bátorságunk szembeállni kényelmes életmóddal és támogasson erőfeszítéseinket a szolgálatban (láthatjuk meghívást az imához a szegények látogatása előtt és után).

Létezik a Lélek aspektusa, mely fontos mindenki száma: az, hogy segít elérni helyes lelki megkülönböztetést, azaz képességet arra, hogy olvassuk eseményeket személyes életünkből és történelemből az Isten szemével, tudjuk értékelni, hogy jól döntsünk. Az mindegyikünknek nagyon szükséges. Ma kell tudnunk, hogyan megoldani számos lehetőségeket, melyek megjelennek különböző élethelyzetekben. Ez vonatkozik fő választásunkra (papi hivatás, házasság, megszentelt élet) és mindennapi egyházi és társadalmi választásokra. A Lélek segít azt látni vincés hivatás szempontjából és lehetővé teszi kitartást benne. Nagyon fontos elismerni, hogy szeretetszolgálat alapja a mennyei meghívása, hivatás. Ez érthetővé teszi Szt. Vincét, amikor javasolja szerzeteseknek és világiaknak élni saját hivatásukat. Lehet érdemes figyelni ApCsel 6, 1-7-re: amikor választottak 7 diakónust, hivatkozták a Szentélekre. A szöveg hét jó hírben álló, a Lélekkel és bölcsességgel eltelt hét férfit szól. És tovább szó van Istvánról, aki eltelt volt hittel és Szentlélekkel. Ő nem lenne képes a szolgálatra a Szentlélek konkrét működése nélkül. Gondoljuk azok következményeiről életünkben és szolgálatunkban.
7. Ne oltsátok ki a Lelket (1Tessz 5,19). Mindig van veszély és lehetőség figyelni arra a hatalmas és csendes jelenlétre, mely indít minket a jóra. Nagyon sok mód létezik arra, hogy elkerüljük csendet magunkban és másokban és ne figyeljük az Isten hangjára, a megújuló lelki erőre. De ezeknek az utaknak egy neve van: a bűn, mely sokféle módon ellenkezik isteni működésének bennünk. Kell, hogy bölcsek és figyelmesek legyünk, kell, hogy tudjuk megkülönböztetni igazi Lelket és hamis és félrevezető illúziókat. Szt. Vince gyakran mondta, hogy rossz angyal megjelenik, mint világosság angyala, hogy becsapjon Isten gyermekeit. Eszközöket arra, hogy ne fussuk veszélybe már jól ismerjük: az ima, szentségek, az Isten Igéjének hallgatása, a lelki vezető segítsége, képesség a reflexióra és az életünk vizsgálatára, mások konkrét szolgálata. Követni a Lelket, engedni, hogy vezessen minket, az jeleni, hogy adjuk komoly irányt az életünknek. A lélek mindig segít rendezni életünket. Tanuljuk meg hívni a Lelket nem csak nagy egyházi és közösség alkalmaknál, hanem a személyes helyzetekben is.

A Szentléleknek van egy aspektusa, mely fontos mindenki számára: az, ami segít elérni igazi lelki megkülönböztetést, képességet arra, hogy Isten szemével olvassuk eseményeket a személyes életünkből és történelemből, hogy tudjuk értékelni és legjobb döntéseket hozni. Erre nagy szükségünk van. Kell tudnunk ma kibogozni számos lehetőséget, melyek vannak különböző élethelyzetekben. Ez vonatkozik az alapdöntésre (hivatás a papsághoz, házassághoz, megszentelt élethez) és egyházi, szociális és erkölcsi választásokra. A Szentlélek mutatja a vincés hivatást és lehetőséget, hogyan kitartani benne. Fontos, hogy megismerjük azt, hogy az irgalmasság cselekedeteinek alapja a mennyből jövő hívás, a hivatás. Ezt mondja Szt. Vince, amikor javasolja szerzeteseknek és világiaknak, hogy éljenek kapott hivatásuknak megfelelően. Lehet hasznos lenne hivatkozás ApCsel 6, 1-7: amikor 7 diakónust kiválasztottak, döntésnél hivatkozták a Szentlélekre. A szövegben van szó hét jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfiról. És tovább, amikor Szt. Istvánról első vértanúról van szó, mutatja őt, mint a Szentlélekkel eltelt embert. Így azt mondja, hogy nem lehet szolgálni Szentlélek konkrét működése nélkül. Gondoljuk arra a szolgálatunkban.

Azért, mert keresztény, vincés, már megkapta azt a mennyei ajándékot a keresztség és a bérmálás szentségében és állandón kapja más szentségekben. Aztán a hivatásban is megkapjuk a Lélek erejét: ez szeretet és ez a szeretet kiáradt hívő szívében (ld. Róm 5,5) és különösen a szolgálatban. Szt. Lujza jobban, mint Szt. Vince, ragaszkodott a Szentlélekhez életében, melynek fontos része volt a szolgálat. De magyarázva kicsit Szentünk gondolatát, tudunk megállapítani, hogy a Szentlélek nélkül nem tudjuk végbevinni Isten műveit. Azért annyira szükséges az ima és a Szentlélek hívása különösen minden karitatív tevékenység kezdetén, hogy legyen erőnk és bátorságunk legjobban azt megtenni (lehet látni benne meghívást az imához, mielőtt meglátogatjuk a szegényeket).

 

Mario di Carlo CM nyomán

összefoglalta Dr. Lipinski Michal CM

forrás: www.cmglobal.org

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/szentlelek-vinces-lelkisegben/